Käyttöehdot

×

1. Yleistä

Kävelykilometrikisa.hsl.fi on Helsingin seudun liikenteen, jäljempänä HSL, (Y-tunnus: 2274586-3) ylläpitämä verkkopalvelu. Palvelun käyttäminen edellyttää veloituksetonta rekisteröitymistä osallistujaksi. Voidaksesi käyttää palvelua sinun on hyväksyttävä nämä käyttöehdot. Ennen osallistumista tutustu huolellisesti alla mainittuihin ehtoihin.

2. Osallistuminen

Osallistuessaan käyttäjältä kysytään henkilökohtaisia tietoja, jotka jäsen vakuuttaa oikeiksi ja täydellisiksi. Käyttäjä valitsee osallistuessaan henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan, joita ei saa luovuttaa tai ilmaista kolmansille osapuolille. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta ja on vastuussa niiden käytöstä. Jos käyttäjätunnus tai salasana joutuu vääriin käsiin, jäsen on velvollinen tekemään siitä välittömästi ilmoituksen HSL:n asiakaspalveluun. Onnistuneen osallistumisen päätteeksi käyttäjä saa sähköpostiinsa vahvistusilmoituksen.

Jäsenyys päättyy, jos jäsen ilmoittaa päättävänsä jäsenyytensä HSL:n asiakaspalveluun, jonka jälkeen hän saa vahvistuksen asiasta. Asiakkaan tiedot poistetaan tällöin tietokannasta.

Osana palvelua käyttäjälle voidaan lähettää sähköpostitse palveluun liittyvää tietoa.

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään HSL:n ja käyttäjän välisen sopimuksen perusteella. Sopimus syntyy, kun käyttäjä osallistuu kävelykilometrikisaan ja hyväksyy kisan käyttöehdot. HSL ei anna käyttäjien tietoja kolmansille osapuolille.

Kävelykilometrikisa.hsl.fi -palvelu on tarkoitettu ainoastaan käyttäjien henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, ellei toisin nimenomaisesti kirjallisesti ilmoiteta.

3. Oikeudet palveluun ja palvelun sisältämään aineistoon - jälkipainantakielto

Sähköisten palvelujen sisältö ja ulkoasu ovat suojattuja tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Sähköisissä palveluissa esiintyvät liiketunnukset, tavaramerkit, logot, tuote- ja palvelumerkit sekä sloganit ovat suojattuja tavaramerkkilain, muiden immateriaalioikeuksien ja sopimattomasta menettelystä annetun lain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Sähköisten palveluiden ja niiden sisältämän kaiken aineiston omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat joko HSL:llä tai muilla palveluntarjoajilla taikka mahdollisilla kolmansilla tahoilla. Käyttäjä ei saa mitään sähköisiin palveluihin liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää sähköisiä palveluja näiden käyttöehtojen sekä mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen ja muiden mahdollisten sopimusehtojen mukaisesti.

Käyttäjä saa käyttää sähköisiä palveluita vain omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Käyttäjä ei saa valmistaa tai valmistuttaa mistään sähköisiin palveluihin sisältyvästä aineistosta kappaleita (kopioita) eikä saattaa aineistoa tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei HSL ja muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta tai sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa sähköisistä palveluista ja aineistosta tai niiden osista uutta teosta tai uutta palvelua. Lainattaessa sähköisten palveluiden sisältämää aineistoa pakottavan lainsäädännön niin salliessa, on käyttäjä velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sähköisiin palveluihin ja siihen sisältyviin yksittäisiin palveluihin kohdistuvaa käyttöoikeutta taikka palveluista mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman HSL:n kirjallista suostumusta.

4. Tietoturva

Sähköiset palvelut ja verkkoympäristö eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös palveluiden käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa HSL:lle. Käyttäjän haitalliseksi katsottava toiminta, kuten tietoturvareikien etsiminen johtaa välittömästi jäsenyyden lopettamiseen ja oikeudellisiin jatkotoimenpiteisiin.

5. Velvoitteet

Kävelykilometrikisa.hsl.fi -palvelun sivut ovat käytettävissä kisan aikana ja tietyn ajan ennen kisaa ja kisan jälkeen. HSL:llä on oikeus poistaa palvelu tai sen osa käytöstä esim. huollon, päivityksen, palvelun liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. HSL ei anna suoranaisia tai välillisiä takuita Kävelykilometrikisa.hsl.fi -palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista. HSL ei myöskään takaa, että palvelu toimii virheettömästi tai katkoitta.

6. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa HSL:n palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

HSL ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

7. Yhteystiedot

Voit halutessasi ottaa yhteyttä puhelimitse HSL:n asiakaspalveluun, puh. 09 4766 4000 (ma-pe 7-19, la-su 9-17) tai sähköpostitse HSL:n kirjaamoon hsl@hsl.fi.

8. Näiden käyttöehtojen muuttaminen

HSL voi milloin tahansa ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutoksista informoidaan palvelun yhteydessä. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan HSL:n ilmoittamana ajankohtana. Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä palvelua. Mikäli käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, hänen tulee lopettaa palvelun käyttö ottamalla yhteys asiakaspalveluun.